1. Akademia zobowiązuje się do organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych/treningów oraz do szkolenia Uczestnika w ramach zajęć, a Rodzic/Opiekun:

 • Wyraża zgodę na systematyczny udział dziecka/podopiecznego w zajęciach sportowo-rekreacyjnych.
 • Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do wykonania badań lekarskich dzieci. Do czasu ich wykonania biorą pełna odpowiedzialność za zdrowie dziecka podczas zajęć. Jednocześnie oświadczają, że dziecko nie ma żadnych wykrytych przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych do uczestnictwa w zajęciach sportowych. Rodzice/Opiekunowie proszeni są o bieżące informowanie Organizatora o wszelkich stwierdzonych u dziecka chorobach, doznanych kontuzjach lub innych dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazania do uczestnictwa dziecka lub uniemożliwiających jego bezpieczne uczestniczenie w zajęciach.
 • W szczególnych przypadkach Rodzice/Opiekunowie wyrażają zgodę na przewóz dziecka samochodem prywatnym.
 • W przypadku rozwiązania umowy Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia Akademii do 30 dni wcześniej. Wypowiedzenie umowy odbywa się w formie pisemnej.

 

2. Akademia zobowiązuje się do przygotowania oraz przeprowadzenia zajęć/treningów w sposób profesjonalny, z najwyższą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Zajęcia/treningi będą organizowane w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych wyznaczonych przez organizatora.
 • Warunkiem uczestnictwa w zajęciach/treningach Uczestnika jest wyrażenie stosownej zgody Rodzica/Opiekuna, (o której mowa w punkcie 1.), braku przeciwskazań zdrowotnych Uczestnika.

3. Opłata za zajęcia Akademii Młodego Piłkarza wynosi:

 • 60 zł/miesięcznie za deklarację uczestnictwa w zajęciach raz w tygodniu
 • 100 zł/miesięcznie za deklarację uczestnictwa w zajęciach dwa razy w tygodniu

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko dziecka, Pszczyna, miesiąc za który jest dokonywana wpłata, rocznik dziecka.

Składki członkowskie należy wpłacać na początku każdego miesiąca z góry na konto wymienione przez organizatora. Wysokość składki może ulec zmianie, o czym Akademia będzie odpowiednio wcześniej informować.

Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do:

 • Niezwłocznego informowania prowadzących zajęcia w Akademii Piłki Nożnej w przypadku wystąpienia przeciwwskazań medycznych do udziału dziecka w zajęciach. W takich przypadkach istotne jest skuteczne poinformowanie osób prowadzących zajęcia, czyli trenerów.

4. Rodzice/Opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji, korespondencji oraz informacji reklamowych CAR oraz APN droga mailową (udostępniony w tym celu identyfikujący mnie adres elektroniczny) oraz droga esemesową zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną.

5. Rodzice/Opiekunowie oświadczają, że zgodnie z art. 81 ust.1 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. wyrażają zgodę, na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka. Zgoda obejmuje wykorzystanie przez Centrum Aktywności Ruchowej lub Akademię Piłki Nożnej lub przez inne osoby na zlecenie CAR lub APN wizerunku dziecka, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji działań, w których uczestniczy dziecko, w materiałach służących popularyzacji działań edukacyjnych oraz sportowych prowadzonych przez CAR i APN poprzez rozpowszechnianie wizerunku w:

 • Mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych www.pless.pl, www.akademiamp.eu, www.centrumar.pl, www.mtwsport.pl oraz innych,
 • w mediach społecznościowych typu Facebook, Twitter,
 • prasie,
 • lokalnych portalach internetowych,
 • broszurach, ulotkach, gazetkach, plakatach itp.

W okresie 5 lat od podpisania niniejszej zgody.

6. APN oraz CAR oświadczają, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejsza zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. APN i CAR nie może przenieść na inne podmioty praw do korzystania z wizerunku na zasadach określonych w niniejszym Zezwoleniu.

7. Oświadczamy, że przysługuje nam pełnia władzy rodzicielskiej i wydanie niniejszej zgody jest realizowane w ramach przysługującego nam prawa oraz nie jest uzależnione od wyrażenia zgody przez inne osoby niewydające niniejszej zgody.

6. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do danych i prawie ich poprawienia. Organizator zbiera dane na zasadzie dobrowolności, jednak podanie ich jest konieczne do realizacji projektu. Administratorem danych osobowych jest Akademia Piłki Nożnej w Jankowicach, ul. Żubrów 75.

Partnerzy

AMP